Oznamy

 

            

Pristavenie kontajnerov na zber drobného stavebného odpadu

Od 26.4.2016 do 28.4.2016 sú v obci pristavebné veľkoobjemové kontajnery na zber drobného stavebného odpadu. V časti dedina je kontajner pristavený pri obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota.

             

Správca domu smútku v časti kolónia - voľné pracovné miesto

Obec Pravenec prijme na dohodu o pracovnej činnosti zamestnanca na pracovné miesto správcu domu smútku v časti kolónia. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade v Pravenci. Žiadosti môžu záujmecovia zasielať na adresu Obecného úradu v Pravenci do 29.4.2016.

 

INFORMÁCIA O DAŇOVÝCH POVINNOSTIACH V ROKU 2016

      

 Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bude vyberať v týždni od 18.4.2016 do 22.4.2016 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

18.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

19.04.2016 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom stredisku v časti kolónia

20.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

21.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

22.04.2016 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

 

Výška poplatku na osobu a rok je 16,47 eur. Poplatník, ktorý bude chcieť poplatok znížiť alebo odpustiť z dôvodu, že sa viac ako 90 dní v roku nezdržiaval alebo nezdržiava v mieste trvalého bydliska, je povinný dôveryhodne preukázať túto skutočnosť správcovi dane.

 

Dôveryhodne znamená, že nie je možné v mesiaci marec alebo apríl priniesť potvrdenie, že poplatník bude do konca roka 2016 pracovať alebo študovať alebo žiť mimo miesta trvalého bydliska. Toto je možné dôveryhodne preukázať až na konci roka 2016, že sa tak naozaj stalo. Správca dane preto pristúpi k vyrubeniu poplatku za komunálny odpad rovnako pre všetkých bez rozdielu, pričom na konci roka (najneskôr do 30.1.2017), keď poplatník doručí správcovi dane doklad potvrdzujúci a preukazujúci skutočnosť, že sa nezdržiaval v mieste trvalého bydliska, správca dane pristúpi k vráteniu celého alebo časti poplatku (v závislosti od počtu dní, počas ktorých sa skutočne poplatník nezdržiaval v miestne trvalého bydliska) poplatníkovi.

 

Daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2016 sa bude vyberať v mesiaci máj, v týždni od 16.05.2016 do 20.5.2016 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

16.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

17.05.2016 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom stredisku v časti kolónia

18.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

19.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

20.05.2016 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

 

Sadzby dane z nehnuteľností a dane za psa sa pre rok 2016 nezmenili, čo znamená, že občan – daňovník, zaplatí v roku 2016 daň z nehnuteľností a daň za psa v rovnakej výške ako v roku 2015. Samozrejme za predpokladu, že nedošlo ku zmene predmetu dane na strane daňovníka.

 

INFORMÁCIA O ZBERE OBJEMNÉHO ODPADU A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU V OBCI

     

Za účelom zberu objemného odpadu t.j. odpadu, ktorý sa pre svoj veľký rozmer nezmestí do klasickej zbernej nádoby,budú v obci rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery od 15. apríla 2016.

V časti dedina budú kontajnery rozmiestnené na troch zberných miestach, a to pri bývalom mlyne, pri obecnom úrade a na verejnom priestranstve oproti rodinnému domu súp. č. 23.

Na každom zbernom mieste bude kontajner pristavený celkovo dvakrát, s dobou pristavenia maximálne 3 dni v rámci jedného zberu.

V časti kolónia bude kontajner pristavený za predajňou COOP Jednota, a to celkovo trikrát, s dobou pristavenia maximálne 3 dni v rámci jedného zberu.

           

Zber drobného stavebného odpadu sa uskutoční po zbere objemného odpadu. Od roku 2016 je za odovzdanie drobného stavebného odpadu občan povinný zaplatiť poplatok vo výške 0,015 eur za 1 kg drobných stavebných odpadov. V čase pristavenie kontajnera za účelom zberu drobného stavebného odpadu je preto potrebné jeho odovzdanie vopred nahlásiť na obecnom úrade. Za drobný stavebný odpad sa považuje odpad, ktorý vznikne stavebníkovi z takých stavebných prác, na ktoré nie je potrebné povolenie (či už oznámenie alebo stavebné povolenie). Drobný stavebný odpad, ktorý vznikne zo stavebných prác, na ktoré je potrebné povolenie, je stavebník povinný zlikvidovať prostredníctvom na to oprávneného subjektu a nie prostredníctvom obce.

Presný termín pristavenia kontajnerov bude oznámený prostredníctvom obecného rozhlasu. Zberné miesta sú určené nasledovne:

v časti dedina pri obecnom úrade a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota.

Rovnakým spôsobom sa zber objemného odpadu a drobného stavebného odpadu uskutoční aj na jeseň.

   

INFORMÁCIA O ZBERE NEBEZPEČNÉHO ODPADU V OBCI

      

Nebezpečný odpad a to:

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami,

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami,

- žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť,

- oleje a tuky okrem jedlých olejov a tukov,

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce neb. látky,

- olovené batérie, niklovo-kadmové batérie, batérie obsahujúce ortuť a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie

sa bude zbierať v nasledovných termínoch:

- 18.5.2016 (streda), v čase od 15.00 hod. do 17.00 hod.,

- 19.5.2016 (štvrtok), v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod. a 

- 20.5.2016 (piatok), v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod.

 

Odpad je potrebné priniesť v uvedených termínoch do betónovej garáže za obecným domom.

 

ZBER ODPADOV Z PLASTOV A TETRAPAKOV

       

Zber odpadov z plastov a tetrapakov sa v našej obci uskutoční dňa 15.4.2016, t.j. v piatok. Žiadame občanov, aby vrecia s odpadom vyložili pred brány svojich domov najneskôr v deň zberu, do 7.00 hod.

    

   VÝSLEDKY VOLIEB DO NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

5.3.2016

                 

VÝSLEDKY ZA VOLEBNÝ OKRSOK č. 1

VÝSLEDKY ZA VOLEBNÝ OKRSOK č. 2

VÝSLEDKY ZA CELÚ OBEC

        

OZNAM O SEPAROVANÍ TETRAPAKOV

           

Z dôvodu zmeny spoločnosti zabezpečujúcej pre našu obec zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, kovy, sklo a tetrapaky), žiadame občanov, aby TETRAPAKY (nápojové kartóny od mlieka, mliečných výrobkov, džúsov a pod.) separovali spolu s odpadmi z plastov do vriec a nevhadzovali ich do čiernych kontajnerov, umiestnených v časti dedina pri obecnom dome a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, ktoré sú od 1.2.2016 určené len na zber kovov a kovových obalov.

          

 

       

 

        

         

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

        

        

           

 

    

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?