Oznamy

Pozemkové úprav v obci Nitranske Pravno

        

V súvislosti s prípravou pozemkových úprav v obci Nitrianske Pravno, obec Nitrianske Pravno pozýva vlastníkov pozemkov v obci Nitrianske Pravno na stretnutie s poslancom NR SR, Ing. Martinom Feckom.

Bližšie informácie nájdete ...TU...OZNAM

 

 

 

 ZBER ODPADOV Z PLASTOV A TETRAPAKOV

 

Prvý zber vyseparovaných odpadov z plastov a tetrapakov v roku 2020 sa uskutoční v našej obci 17.1.2020.

 

           

VOĽBY DO NRSR V ROKU 2020

    

Informácie o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky rok 2020 nájdete v ľavom menu "Voľby do NR SR 2020"

Zverejnené: 5.11.2019

 

Skládka TKO Vyšehradné - záujmové združenie obcí, ponúka na predaj zberové vozidlá.

Viac informácií nájdete po rozkliknutí jednotlivých obrázkov zberových vozidiel.

 

 

 

 
 PRIDEĽOVANIE KOMPOSTÉROV

       

Žiadame občanov, ktorý si neprevzali kompostér, aby sa dostavili k jeho prevzatiu, najlepšie v stredu, a to do konca mesiaca november. Súpisné čísla domácnosti, ktoré si neprevzali kompostér, sú v zozname zvýraznené červenou farbou.

Zoznam je zverejnený ...TU...

Kompostéry sa prideľujú bezplatne a odovzdávajú sa v demonte.

Zverejnené: 5.11.2019

        

            

ZHODNOCOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU V MIKROREGIOÓNE SKLÁDKA TKO VYŠEHRADNÉ     

     

       

 

                      

  Oznam o uvoľnení pracovnej pozície "správca cintorína a domu smútku v časti Kolónia"

   

Obec Pravenec prijme na dohodu o pracovnej činnosti zamestnanca na pozíciu "správca cinotrína domu smútku v časti Kolónia" s nástupom ihneď. Bližšie informácie budú záujemcom poskytnuté na Obecnom úrade v Pravenci. 

 

Žiadosti na uvedenú pracovnú pozíciu môžu záujemcovia zasielať na adresu obce (Obec Pravenec, Pravenec 208, 97216 Pravenec).

             

        ZRUŠENIE ZBERNÉHO MIESTA NA KONÁRE V ČASTI KOLÓNIA

            

Dňom 17.4.2019 bolo v časti obce Kolónia zrušené zberné miesto na konáre, na pozemku pri bývalej Arche. Do doby vytvorenia nového zberného miesta môžu občania ukladať konáre (nie trávu, seno, lístie, či iný zelený biologicky rozložiteľný odpad) na zberné miesto dočasne vytvorené na pozemku, kde býva vatra.

                 
        

ZMENA TERMÍNU VÝVOZU ZMESOVÉHO KOMUNÁLNEHO ODPADU

    

Obecný úrad v Pravenci oznamuje všetkým pôvodcom  (občania, podnikatelia) zmesového komunálneho odpadu, že od 1.4.2019 je vývozným dňom štvrtok. K uvedenej zmene došlo z dôvodu zmeny zberovej spoločnosti, ktorá bude od 1.4.2019 zabezpečovať služby spojené so zberom a zneškodnením zmesového komunálneho odpadu v obci. Novým dodávateľom služby je spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Za účelom vysypania je potrebné vyložiť zberné nádoby najneskôr v deň zberu, do 6.00 hod. V prípade, že pôvodcovi odpadu vzniklo viac zmesového komunálneho odpadu, ako sa zmestí do zbernej nádoby na zmesový komunálny odpad, potom je potrebné takýto odpad umiestniť do vreca pri zbernú nádobu na zmesový komunálnych odpad.

 

OZNAM

O PREROKOVANÍ NÁVRHU ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE

 

Obec Pravenec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 51/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30 aktualizuje Územný plán obce Pravenec a podľa § 22 ods. 1 citovaného zákona oznamuje prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Pravenec, Zmeny a doplnky č. 2.

Viac o prerokúvaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie nájdete v priloženom dokumenteOZNAM

 

ÚPNO Pravenec, ZaD č. 2

    

textová časťOZNAM

 

01 širšie vzťahyOZNAM

 

02a komplexný návrh - legendaOZNAM

 

02b komplexný návrhOZNAM

 

02c komplexný návrhOZNAM

 

03 dopravné vybavenieOZNAM

 

05a zábery poľnohospodárskej pôdyOZNAM

 

05b zábery poľnohospodárskej pôdyOZNAM

 

06a verejnoprospešné stavby - legendaOZNAM

 

06b verejnoprospešné stavbyOZNAM

 

prehľad zámerov na poľnohospodárskej pôdeOZNAM

 

 

  OZNAM O POVINNOSTI REGISTRÁCIE CHOVOV OŠÍPANÝCH

          

Obecný úrad v Pravenci, na zákalde žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievdiza, žiada drobnochovateľov ošípaných, ktorí chovajú ošípané pre vlatnú potrebu a to čo i len jeden kus ošípanej, aby sa nahlásili na Obecnom úrade v pravenci, osobne albo telefonicky, do 5. decembra 2018.

Celné usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza nájdete ...TU... VZN PDF

           

 

USMERNENIE REGIONÁLNEJ VETERINÁRNEJ A POTRAVINOVEJ SPRáVY PRIEVIDZA K DOMÁCIM ZABÍJAČKÁM

    

Usmernenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Prievidza k domácim zabíjačkámVZN PDF