Oznamy

ZBER ODPADOV Z PLASTOV A TETRAPAKOV

          

Obecný úrad v Pravenci oznamuje občanom, že dňa 21. júla 2017 sa uskutoční v obci zber odpadov z plastov a tetrapakov. Žiadame občanov, aby vrecia s vyseparovanými odpadmi z plastov a tetrapakov vyložili pred brány svojich domov najnskôr v deň zberu do 6.30 hod.

        

OZNAM O ÚPLNEJ A ČIASTOČNEJ UZÁVIERKE VYBRANÝCH ÚSEKOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

        

Obecný úrad v Pravenci oznamuje všetkým účastníkom cestnej premávky, že z dôvodu výmeny krytu vozovky na vybraných úsekoch miestnych komunikácii dôjde k nasledovným dopravným obmedzeniam:

- čiastočná uzávierka časti miestnej komunikácie v časti obce dedina, v smere od Prievidze, od súp. č. 25 po súp. č. 44 v dňoch, od 18.7.2017 do 20.7.2017

- úplná uzávierka časti miestnej komunikácie v časti obce dedina, v smere do Solky, od súp. č. 120 po súp. č. 133, dňa 20.7.2017.

Zároveň žiadame všetkých majiteľov motorových vozidiel aby počas prác naparkovali svojimi motorovými vozidlami na opravovaných úsekoch miestnych komunikácií.

Autobusy SAD Prievidza budú premávať podľa platného grafikonu.

 

  

  PREPLATENIE POPLATKU ZA CINTORÍNSKE MIESTO ZAPLATENÉHO OBCI POLUVSIE V ZMYSLE UZNESENIA OZ POLUVSIE č. 37/1995

         

Oznamujeme občanom, že nárok z preplatenia poplatku za cintorínske miesto zaplateného obci Poluvsie v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva obce Poluvsie č. 37/1995, vo výške 66,39 eur, zaniká dňom 31.12.2017.

Podrobnosti k uvedenému poplatku nájdete v priloženom dokumente Objednavka PDF   

      

              

PRIDEĽOVANIE KOMPOSTÉROV

       

V súlade s aktuálne platným zákonom o odpadoch je obec povinná zabezpečiť pre každú domácnosť v rámci individuálnej bytovej výstavby (rodinný dom) kompostovací zásobník (kompostér), v ktorom bude domácnosť kompostovať ňou vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Z rozhodnutia Obecného zastupiteľstva v Pravenci, budú kompostéry prideľované nielen rodinným domom, ale aj individuálnym záhradám v zastavanom území obce, a tiež bytovým domom, ku ktorým patrí záhrada.

V záujme zistenia počtu kompostérov, ktoré musí obec obstarať, bol občanom rozdistribuovaný do schránok informačný list s návratkou, ktorú žiadame vyplnenú doručiť na Obecný úrad v Pravenci obratom, aby mohla obec spustiť verejné obstarávanie na dodanie kompostérov.

Obstarávaný kompostér bude o objeme 980 litrov, pre záhrady s rozlohou do 1000 m2. Kompostér bude prideľovaný bezodplatne, na základe zmluvy o výpožičke.

V prípade, že Vám informačný list nebol doručený, môžete si ho spolu s návratkou stiahnuť ...TU...

Za spoluprácu pri zisťovaní záujmu o pridelenie kompostéra vopred ďakujeme.

       

 

                 

Odporúčania pre občanov pri vzniku mimoriadnej udalosti                                   Objednavka PDF