Oznamy

Oznam o zbere objemného odpadu

      

Od 15.4.2015 sú v obci rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery za účelom zberu objemného odpadu.

V časti dedina budú kontajnery umiestnené pri obecnom dome a pri bývalom mlyne a v časti kolónia za predajňou potravín COOP Jednota, pri kontajneroch na zber triedeného odpadu.

 

Do kontajnerov je zakázané dávať:

- elektroodpad

- triedený odpad (plasty, papier, sklo, kovové obaly, tetrapacky)

- nebezpečný odpad

- biologicky rozložiteľný odpad.

 

Žiadame občanov, aby odpad neukladali pri kontajneroch.

V prípade potreby budú kontajnery znova pristavené.

 

Po ukončení zberu objemného odpadu budú kontajnery pristavené za účelom zberu drobného stavebného odpadu.

 

        

Preventívne protipožiarne kontroly v obci Pravenec

            

V dňoch od 19.4.2015 do 3.5.2015 sa budú v našej obci vykonávať preventívne protipožiarne kontroly. Kontroly budú vykonávať dvojčlenné kontrolné skupiny, ktorých členovia budú na výkon týchto kontrol poverení starostom obce. Členovia kontrolných skupín sú povinní preukázať sa pri výkone preventívnych protipožiarnych kontrol poverením a občianskym preukazom.

        

Preventívne protipožiarne kontroly je obec povinná vykonávať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a každá fyzická osoba je povinná umožniť vykonať preventívnu protipožiarnu kontrolu vo svojom rodinnom dome.

     

Viac o preventívnych protipožiarnych kontrolách nájedete ... TU ....

             

         

Platenie daní a poplatkov v roku 2015

        

Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa bude vyberať v týždni od 13.4.2015 do 17.4.2015 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

                

13.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

14.04.2015 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom

                    stredisku v časti kolónia

15.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

16.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

17.04.2015 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

     

Výška poplatku je 15 eur na osobu a rok.

 

 

Daň z nehnuteľností a daň za psa na rok 2015 sa bude vyberať v mesiaci máj, v týždni od 11.05.2015 do 15.5.2015 počas stránkových aj nestránkových dní, a to nasledovne:

         

11.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

12.05.2015 – v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v Kultúrno-spoločenskom

                    stredisku v časti kolónia

13.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 17.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

14.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 15.30 hod. na Obecnom úrade v Pravenci

15.05.2015 – v čase od 07.30 hod. do 14.00 hod. na Obecnom úrade v Pravenci.

 

 

             

Upozornenie Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prievidziuznesenie PDF

        

        
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Pravenec

uznesenie PDF

              

 

    

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?