Oznamy

Obec Pravenec prijme do zamestnania pracovníka na pracovnú pozíciu "opravár a údržbár obecného majetku". Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu so štrukturovaným životopisom môžu záujemcovia o uvedenú pracovnú pozíciu doručiť na Obecný úrad v Pravenci, so sídlom Pravenec 208, 972 16 Pravenec, do 21.1.2015.

Podmienky pre prijatie do zamestnania:

- ukončené stredoškolské vzdelanie technického zamerania

- vodičský preukaz skupiny B

- znalosť a zručnosť v obsluhe prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

- komunikatívnosť, flexibilita, zmysel pre povinnosť.

Bližšie informácie o náplni práce zamestnanca na uvedenej pracovnej pozícii nájdete ...TU....

           

          

PROSBA O POMOC PRI HĽADANÍ STRATENÝCH PSOV

Znenie listu s prosbou o pomoc nájdete ...TU...       

          

PROSBA O VYPLNENIE DOTAZNÍKA

Študentka Trnavskej univerzity sa obracia na občanov so žiadosťou o vyplnenie dotazníka na nižšie uvedenej adrese.

http://vedomosti-o-bezpecnosti-potr.vyplnto.cz/

Cieľom je získanie informácií pre napísanie diplomovej práce s názvom Analýza vedomostí o bezpečnosti potravín u vybranej dospelej poplácie v okrese Prievidza.

Za vyplnenie dotazníka študentka vopred ďakuje.

                

SPP upozorňuje

      

SPP informuje o nasadení nového odorantu na plynárenskej distribučnej siete v našej obci

         

 

VÝSLEDKY VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCE 2014

      

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce 2014

   

OZNAM O ZBERE ELEKTROODPADU

            

Dňa 8.11.2014, t.j. v sobotu, sa uskutoční v našej obci mobilný zber elektroodpadu. Žiadame občanov, aby vyložili elektroodpad pred brány rodinných domov v deň zberu najneskôr do 8.00 hod.

                  

            

OZNÁMENIE O VZDANÍ SA KANDIDATÚRY

                 

Oznámenie o vzdaní sa kandidatúry pre voľby starostu obce v obci PravenecOznam

                   

         

Oznam o úprave cestovných poriadkov autobusovej dopravy k 14.12.2014 - rušenie spojov

         

Oznamujeme občanom, že majú možnosť vyjadriť sa k úprave cestovných poriadkov autobusovej dopravy platných od 14.12.2014 z dôvodu optimalizácie prímestskej autobusovej dopravy.

Ide o zrušenie niektorých spojov

na linke 307401 Prievidza-Nitr. Pravno-Kľačno-Nitr.Pravno,Vyšehradné a

na linke 307402 Sebedražie,Baňa Cigeľ-Prievidza-Tužina.

Cestujúce verejnosť môže k návrhom cestovných poriadkov platných od 14.12.2014 podať svoje pripomienky na Obecný úrad v Pravenci do 29.9.2014.

 

Návrh zmien na linke 307401Oznam

 

Návrh zmien na linke 307402Oznam

               

 

Oznam o zbere objemného odpadu

 

         

 

Oznamujeme občanom, že v oboch častiach obce boli pristavené veľkoobjemové kontajnery za účelom zberu objemného odpadu.

 

V časti dedina sú kontajnery pristavené pri bývalom mlyne a pri obecnom úrade a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.

 

 

 

            

Oznámenie o odovzdávaní kandidátnych listín

 

Kandidátne listiny pre komunálne voľby 2014 môžete odovzdať zapisovateľke miestnej volebnej komisie Jane Kmeťovej, na adrese Pravenec 199, tel. č. 0917439057.

        

         

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Pravenec - zmeny a doplnky č. 1

        

Na Obecný úrad v Pravenci bolo doručené Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Pravenec - zmeny a doplnky č. 1.

Verejnosť môže do oznámenia nahliadnuť na Obecnom úrade v Pravenci počas stránkových dní v úradných hodinách.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa oznámenia tohto oznámenia, t.j. do 1.10.2014.

Znenie celého oznámenia VZN PDF

 

       

Oznam o zbere nebezpečného odpadu

           

Obecný úrad v Pravenci oznamuje občanom, že sa bude zbierať nebezpečný odpad.

Odpad môžu občania priniesť nasledovne:

v stredu, 10.9.2014, v čase od 15.00 hod do 17.00 hod., vo štvrtok, 11.9.2014, v čase od 13.00 hod. do 15.00 hod a v piatok, 12.9.2014, v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. do betónovej garáže za obecným domom.

Bude sa zbierať nasledovný nebezpečný odpad:

- obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami

- absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikvoaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami

- žiarivky a iný odpad odpad obsahujúci ortuť

- oleje a tuky okrem jedlých olejov a tukov

- farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky

- olovené batérie, niklovo-kadmové batérie, batérie obsahujúce ortuť a netriedené báterie a akumulátory obsahujúce tieto batérie.

 

Oznam o zbere drobného stavebného odpadu

         

Oznamujeme občanom, že v oboch častiach obce boli pristavené veľkoobjemové kontajnery za účelom zberu drobného stavebného odpadu.

V časti dedina je kontajner pristavený pri bývalom mlyne a v časti kolónia za predajňou COOP Jednota, s.d.

Kontajnery sú určené na zber drobného stavebného odpadu, ktorý vzniká pri stavebných úprávách a udržiavacích prácach, na ktoré nie je potrebné stavebné povolenie a to v objeme 1m3 odpadu na jedného poplatníka.

            

Komunálne voľby 2014

                 

Všetky informácie ku komunálnym voľbám 2014 sú zverejnené v ľavom menu s názvom "Komunálne voľby 2014"

 

 

                        

Oznámenie prerokovania návrhu územnoplánovacej dokumentácie

 

Obec Pravenec, ako príslušný orgán územného plánovania podľa ustanovenia § 16 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanovením § 30, aktualizuje Územný plán obce Pravenec a podľa § 22 ods. 2 citovaného zákona 

          

oznamuje

prerokúvanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie

"Územný plán obce Pravenec, Zmeny a doplnky č. 1"

   

Návrh je vystavený na Obecnom úrade Pravenec na verejné nahliadnutie po dobu 

od 18. augusta 2014 do 18. septembra 2014.

 

Do návrhu úPD možno tiež nahliadnuť na webovej stránke http://www.obecpravenec.sk/zmeny-a-doplnky-c.-1-k-uzemnemu-planu-obce-pravenec.html a www.erstar.sk

 

Verejnosť je oprávnená podať písomné pripomienky k návrhu prerokúvanej územnoplánovacej dokumentácie na Obecný úrad Pravenec do 30 dní odo dňa oznámenia, to znamená

       

do 18. septembra 2014.

 

 

 

OZNAM O PRERUŠENÍ DISTRIBÚCIE ELEKTRINY V NIEKTORÝCH ČASTIACH OBCE

  

Stredoslovenská energeticka - Distribúcia, a.s. oznamuje, že v dňoch:


13.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

14.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

21.8.2014 v čase od 7.30 hod. do 16.30 hod.

          

bude prerušená distribúcia elektriny pre NIEKTORÉ odberné miesta a lokality v obci Pravenec.

 

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 13.8.2014 sú uvedené ...TU...

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 14.8.2014 sú uvedené ...TU...

Odberné miesta, ktorým bude prerušená distribúcia elektriny dňa 21.8.2014 sú uvedené ...TU...

 

Zároveň upozorňujeme občanov, že v zoznamoch doručených Stredoslovenskou energetikou - distribúciou, a.s., je pre viacero odberných miest pridelené rovnaké súpisné číslo domu. Odporúčame preto, aby si občania zidentifikovali odberné miesto, pre ktoré bude prerušená dodávka elektrickej energie nielen podľa súpisného čísla, ale aj podľa čísla odberného miesta uvedeného v zozname v prvom stĺpci.

 

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor upozorňuje na potrebu vykonania opatrení na likvidáciu burín z dôvodu ochrany poľnohospodárskej  pôdy  ... čítať ďalej

 

 

              
 

      

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja - dotazník

 

Anketa

Naplníte Vašu smetnú nádobu doplna každý týždeň?